Εκπνέει η προθεσμία για 48 μόνιμους στην ΕΥΑΘ

0

Ληγει αυριο 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 48 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με θέματα λογιστηρίου, όπως παρακολούθηση κυκλώματος εσόδων – εξόδων, συμφωνίες τραπεζών, εξόφληση προμηθευτών, σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύνταξη διαφόρων δηλώσεων προς τις φορολογικές αρχές, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Με θέματα προμηθειών, όπως διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης υλικού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών. Επίσης με υποστήριξη των οργανικών μονάδων της εταιρείας σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Ειδικότητες

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2,ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 4, ΠΕ Χημικού Μηχανικού 2, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού 5, ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 3, ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων 1, ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικης 1, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων 2, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2, ΔΕ Τεχνικού 8, ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Ηλεκτρολογικού 5, ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Μηχανολογικού 4 και ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανήματων 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Share.

Comments are closed.