Έξι θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα  Ρεθύμνης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, που οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 10.11.2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Θέσεις εποχικού προσωπικού

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΕ Γεωλόγωνή ή ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

Αιτήσεις συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται από  Δευτέρα 04.01.2021 έως και Τετάρτη13.01.2021και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.).

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας ανακοίνωσης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείται υποψήφιος στην αίτησή του και δεν τα αποδεικνύει, δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Share.

Comments are closed.