Εως σήμερα οι αιτήσεις εποχικών για 20 ειδικότητες

0

Με εποχικό προσωπικό ενισχύεται ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Αναλυτικά θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσία σαράντα τεσσάρα (344) ατόμα , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 , διαφόρων ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens. gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν υπολείπονται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού ζητούνται: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

Οι υποψήφιοι νοσηλευτες οφείλουν να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ               4
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ             31
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ      4
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ              3
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ         1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    4
 • ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  4
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ               6
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)            1
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ           19
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ        62
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ         9
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)         2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ        42
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)           75
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ           16
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ               35
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ      22

Share.

Comments are closed.