Έρευνα και Ανάπτυξη: Στη 16η θέση ανέβηκε η Ελλάδα μέσα στην Ε.Ε.

0

Τη 16η θέση στον πίνακα των δαπανών για την Έρευνα και Ανάπτυξη καταλαμβάνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το ποσοστό των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης, διαμορφώθηκε πέρυσι στο 1,27% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και ήταν μεγαλύτερο κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018. Συνολικά διατέθηκαν €2,337 δισ. και το ποσό αυτό ήταν αυξημένο κατά €157,27 εκατ. ή 7,2% σε σχέση με το 2018.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης το 2019 διαμορφώθηκε στο 1,27%, από 1,21% το 2018, λόγω της αύξησης των δαπανών και της αναδρομικής αναθεώρησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη μετά το 2010 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Η  Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, πάνω από χώρες όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. Τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας του ΕΚΤ, που διεξήχθη το 2020 σε φορείς που κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς: επιχειρήσεις (BES), τριτοβάθμια εκπαίδευση (HES), κρατικό τομέα (GOV) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (PNP), είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/438.

Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης. Το 2019 στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €1,073 δισ. (0,59% του ΑΕΠ) και ήταν αυξημένες κατά 2,3% σε σχέση με το 2018. Σημαντική αύξηση των δαπανών καταγράφεται στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €716,55 εκατ. (0,39% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 15,8% σε σχέση με το 2018. Επίσης, αύξηση των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης καταγράφεται και στον κρατικό τομέα, όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες €527,06 εκατ. (0,28% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2018. Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχει μικρότερη συνεισφορά και πιο συγκεκριμένα ανέρχεται στα €19,75  εκατ. ευρώ ή 0,01% του ΑΕΠ.

Σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών Έρευνας και Αναπτυξης του 2018, ποσό €972,61 εκατ. ή ποσοστό 41,6% του συνόλου, προήλθε από τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ήτοι €896,78 εκατ., επενδύθηκε σε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο χρηματοδότησε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ύψους €56,35 εκατ., στον δημόσιο τομέα €17,24 εκατ. και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα €2,24 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΤ, το κράτος αποτελεί τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης με €949,58 εκατ. ή 40,6% επί του συνόλου, ενώ στις πηγές περιλαμβάνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, καθώς διατέθηκαν για Έρευνα και Ανάπτυξη πόροι €182,72 εκατ., οι οποίοι ήταν αυξημένοι κατά 22,1% σε σχέση με το 2018. Από το ποσό αυτό διατέθηκαν σε επιχειρήσεις €49,92 εκατ., στην τριτοβάθμια εκπαίδευση €68,75 εκατ., στον δημόσιο τομέα €63,21 εκατ. και στον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων €0,84 εκατ.

Αύξηση παρουσίασε και η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €668,61 εκατ. στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (€360,54 εκατ.) και του κρατικού τομέα (€308,07 εκατ.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης Ε&Α, με €269,75 εκατ. (ποσοστό 11,5% του συνόλου), καταγράφει επίσης αύξηση το 2019. Η ΕΕ χρηματοδότησε ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς και πιο συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις με €81,27 εκατ., τον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με €114,61 εκατ., τον κρατικό τομέα με €70,62 εκατ. και τον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με €3,25 εκατ.

Η σημαντική αύξηση των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης το 2019, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν "θέσεις" πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με το 2018, αυξήθηκε κατά 6,9% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 9,3%  για τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2019 ανήλθε σε 54.833 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 40.084 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε διεθνείς κατατάξεις, μελέτες και για την άσκηση πολιτικής. Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Share.

Comments are closed.