Έρχονται 204 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

0

Το πρασινο φως αναψε το ΑΣΕΠ για να προχωρήσει η πρόσληψη 204 εποχικών υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά. Η εν λόγω προκηρυξη αναμένεται να βγει στον αερα τις επομενες μέρες. Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:  1. Αίτηση 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 4. Βεβαίωση Ανεργίας. 5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες. 6. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα. 7. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται), 8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται). 9. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 50
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 12
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 120

Share.

Comments are closed.