Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 48 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

0

Αιτησεις από 6 Δεκεμβρίου θα δέχεται το ΑΣΕΠ για 48 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Οι διοικητρικοί υπάλληλοι που θα επιλεγουν θα απασχοληθεούν με θέματα λογιστηρίου, όπως παρακολούθηση κυκλώματος εσόδων – εξόδων, συμφωνίες τραπεζών, εξόφληση προμηθευτών, σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύνταξη διαφόρων δηλώσεων προς τις φορολογικές αρχές, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Με θέματα προμηθειών, όπως διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης υλικού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών. Επίσης με υποστήριξη των οργανικών μονάδων της εταιρείας σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο/Η υποψήφιος/α  ηλεκτρολόγος μηχανικός που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με θέματα διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, θα συμμετέχει σε επιτροπές διαγωνισμών και παρακολούθησης παρόχων υπηρεσιών, θα απασχολείται ως τεχνικός βάρδιας στο κέντρο ελέγχου των αντλιοστασίων αποχέτευσης, ως τεχνικός ηλεκτρολόγος συντηρητής εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης, ερμηνεία και καταγραφή δεδομένων scada. Επίβλεψη της λειτουργίας, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης έργων αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, έλεγχος του κεντρικού σταθμού ελέγχου και έλεγχος και συντήρηση των τοπικών σταθμών ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Share.

Comments are closed.