Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Έως τις 10/3 οι αιτήσεις για 76 ειδικότητες

0

Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών Υγείας. Η διασπορά της πανδημίας οδηγεί την Κυβέρνηση να προσλάβει εκ νέου προσωπικό για την κάλυψη αναγών στα νοσοκομεία και στους υποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας. Αυτή τη φορά θα προσληφθούν 1.000 άτομα διαφόρων ειδικότητων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. (μεσημέρι)  μετά από παράταση που δόθηκε λόγω προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της.

Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Συμβάσεις έως δύο χρόνια

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει: 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα. Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον Υπουργό Υγείας επιλέγεται και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ Ευαγγελισμός, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυποψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα.).

Που θα προσληφθεί το προσωπικό

Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Ε.Κ.Α.Π.Υ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:

α. Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) από τους καταλόγους της έδρας τους.

γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.

δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.

ε. Ο Ε.Ο.Φ και το Ε.Κ.Ε.Α από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. στ. Ο Ο.Κ.Α.Ν.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις μονάδες, δομές & υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές. ζ. Το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις δομές & υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές.

η. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. θ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε ένα από αυτά. ι. Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωρίου & τις κεντρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας της Α.Ε.Μ.Υ, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας.

Για το Νοσοκομείο της Θήρας, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω από τους καταλόγους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλακίου Ορεστιάδας από τους καταλόγους της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου από τους καταλόγους της 6ης Δ.Υ.ΠΕ. ια. Το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ηςΔ.Υ.ΠΕ. ιβ. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕ  ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄τάξης)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ      (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

Share.

Comments are closed.