Μόνιμες προσλήψεις στη Περιφέρεια Αττικής

0

Στον καθορισμό ειδικοτήτων και πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού έτους 2021, προχώρησε η περιφέρεια Αττικής. Αναλυτικά εγκριθηκαν οι εξής θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡ 

ΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩ Ν ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 10
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

19
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 16
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΣΥΝΟΛΑ 80

ΠΕ Γεωτεχνικών: Οι ειδικότητες που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία και κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής είναι οι εξής: α) Κτηνίατροι: Η ειδικότητα των Κτηνιάτρων κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια ελέγχων που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ασφάλεια των εισαγωγών και εξαγωγών, λαμβανομένου υπόψη ότι στην Αττική βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι και ο μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας. Επιπλέον, με τον Ν. 4711/2020 νέες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα: η χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών, ο έλεγχος λειτουργίας τους και η επιβολή κυρώσεων , η χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, ο έλεγχος λειτουργίας τους και η επιβολή κυρώσεων, η χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ενδιαιτημάτων, ο έλεγχος λειτουργίας τους και η επιβολή κυρώσεων. β) Γεωπόνοι: για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγόμενων-εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Περιφέρεια Αττικής γ) Δασολόγοι: είναι απαραίτητοι για την κάλυψη αναγκών στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης και στη Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών, υπηρεσίες επιφορτισμένες με τη διαχείριση πλήθους υποθέσεων και με καίριες αρμοδιότητες για την Περιφέρεια Αττικής, όπως ενδεικτικά η συντήρηση πρασίνου, ο συντονισμός θεμάτων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Επιτροπών Αποψίλωσης. δ) Γεωλόγοι: ειδικότητα απαραίτητη στη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων, για την ανάλυση των τεχνογεωλογικών χαρακτηριστικών που ορίζουν τους καθοριστικούς παράγοντες για την ευστάθεια ενός τεχνικού έργου, καθώς και την τεχνογεωλογική συμπεριφορά αυτού. Σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και τη διάνοιξη ρεμάτων ο ρόλος τους είναι όχι μόνο κρίσιμος, αλλά και καθοριστικός. Επιπρόσθετα, οι Γεωλόγοι και Δασολόγοι είναι ειδικότητες απαραίτητες και για τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, προκείμενου να συμβάλλουν στη μελέτη και την εκτέλεση έργων για τη θωράκιση περιοχών έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και ένταση τα τελευταία έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας οι κενές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωτεχνικών ανέρχονται σήμερα σε εκατό δεκαεννέα (119).

Για όλες τις προαναφερόμενες ειδικότητες απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας λόγω της μελέτης και εφαρμογής κοινοτικής νομοθεσίας και τη συμμετοχή των υπαλλήλων αυτών των ειδικοτήτων σε διεθνείς ημερίδες και συνέδρια.

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και επιφορτισμένες με πλήθος αρμοδιοτήτων, δίνοντας έμφαση στις υπηρεσίες με ελεγκτικές αρμοδιότητες, στις διοικητικές καθώς και στις οικονομικές υπηρεσίες.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία/κλάδο κρίνεται σημαντική η ενίσχυση των υπηρεσιών και με διοικητικούς υπαλλήλους ειδικότητας Νομικής για την υποβοήθηση των υπηρεσιών κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, στην περίπτωση των οικονομικών υπηρεσιών απαραίτητη είναι και η πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Οικονομικών (σπουδές-πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας οι κενές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ανέρχονται σήμερα σε εκατόν επτά (107).

Πρόσθετα προσόντα για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είναι η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας και η εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Για ορισμένες θέσεις της εν λόγω κατηγορίας στις οποίες δεν ορίζεται συγκεκριμένη ειδικότητα επιπρόσθετο προσόν είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα εν λόγω αντικείμενα συνεπάγεται αυξημένα τυπικά προσόντα του υποψηφίου και ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας «Οικονομικών» ορίζεται ως επιθυμητό προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Επιπλέον, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της κατεύθυνσης Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση υπηρεσιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της Βιώσιμης-Αειφόρου Ανάπτυξης και ως εκ τούτου απαιτεί μία διεπιστημονική προσέγγιση, παρέχοντας ταυτόχρονα εξειδίκευση στις ανάγκες της αυτοδιοίκησης.

ΠΕ Ιατρών: Λόγω έλλειψης σχετικού προσωπικού, ο αριθμός του οποίου ανέρχεται μόλις σε τριάντα (30) υπαλλήλους και δεν επαρκεί για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου, οι οποίες ανάγονται στη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού (εμβολιασμοί, εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής και ψυχικής υγιεινής κλπ). Περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας της Περιφέρειας καλούνται σε εποχές υγειονομικών κρίσεων, όπως και αυτή της έξαρσης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19, να στηρίξουν έργα σε θέματα δημόσιας υγείας για όλο τον πληθυσμό του Νομού Αττικής, καθώς και των νησιών που υπάγονται στην Περιφέρειά μας. Η ειδικότητα της κατηγορίας ΠΕ Ιατρών που απαιτείται για την ενίσχυση των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής είναι αυτή της Γενικής Ιατρικής ή της Παθολογίας. Στην περίπτωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, πέραν των ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας σημαντική είναι και η ειδικότητα του Δεουατολόνου-Αφοοδισιολόνου ιδίως για τη στελέχωση του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών το οποίο είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για το Αντιαφροδισιακό Ιατρείο και την έκδοση, ανανέωση, ανάκληση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος των επ’αμοιβή εκδιδόμενων ατόμων και του υπηρετικού προσωπικού των οίκων ανοχής. για την ενίσχυση των της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας οι κενές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Ιατρών ανέρχονται σήμερα σε εξήντα (60).

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των προαναφερόμενων ειδικοτήτων απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας, καθώς στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης, της ταξιδιωτικής ιατρικής (εμβόλια), αλλά και των αρμοδιοτήτων της οικείας Διεύθυνσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, οι Ιατροί έρχονται σε επαφή με αλλοδαπούς.

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που ασκούν αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας οι κενές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών ανέρχονται σήμερα σε εννέα (9).

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατηγορία ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας.

ΠΕ Οδοντιάτρων: Για την ενίσχυση των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και των Διεύθυνσεων Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, αντικείμενο των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής υγιεινής. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η συγκεκριμένη κατηγορία για τη στελέχωση των Τμημάτων Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία Οδοντιατρικών Συλλόγων, τη διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε οδοντιατρεία/πολυοδοντιατρεία και την επιβολή κυρώσεων σε οδοντιάτρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, σήμερα υπηρετούν στο Φορέα εννέα (9) Οδοντίατροι ενώ οι οι κενές θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας/κλάδου ανέρχονται σε έξι (6).

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατηγορία ΠΕ Οδοντιάτρων κρίνεται η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων οι έξι (6) τουλάχιστον μήνες να έχουν διανυθεί σε ΟΤΑ β’ βαθμού.

ΠΕ Φαρμακοποιών: Το υπάρχον προσωπικό ανέρχεται μόλις σε έξι (6) Φαρμακοποιούς, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι απαραίτητη λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των Τμημάτων Φαρμάκων-Φαρμακείων (έλεγχος ορθής λειτουργίας και αδειοδότησης φαρμακείων, επιτροπή καύσης ναρκωτικών, έλεγχος συνταγολογίων, έλεγχος κίνησης ναρκωτικών κρατικού μονοπωλίου, έλεγχος παρασκευής μεθαδόνης). Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και ιδίως για τον έλεγχο των φαρμακείων και των ναρκωτικών φαρμάκων είναι σημαντική η συμμετοχή Φαρμακοποιού.

Οι κενές θέσεις στην κατηγορία/κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών είναι σήμερα δεκαεπτά (17)

Για την κατηγορία/κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας για τη μελέτη κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΠΕ Μηχανικών: Λόγω της υποστέλεχωσης των υπηρεσιών σε συνδυασμό με το εύρος αρμοδιοτήτων των εν λόγω ειδικοτήτων, αναφέροντας ενδεικτικά τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τις αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού και στον τομέα του Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου κλάδου και κατηγορίας συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών που σχετίζονται με την εκτέλεση, παρακολούθηση και παραλαβή των τεχνικών έργων σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών που κρίνονται απαραίτητες, όπως προκύπτει και από τα αιτήματα στελέχωσης των επιμέρους υπηρεσιών που δέχεται η Διεύθυνσή μας, είναι οι εξής: α) Μηχανολόγοι Μηχανικοί β) Ανοονόυοι Τοπογράφοι γ) Μηχανικοί Χωοοταξίας-Πολεοδουίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δ) Πολιτικοί Μηχανικοί ε) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί στ) Χημικοί Μηχανικοί και ζ) Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΠΕ, κλάδου Μηχανικών ανέρχονται σήμερα σε ενενήντα τρεις (93).

Για όλες τις προαναφερόμενες ειδικότητες απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας λόγω της υποβολής προτάσεων προς αναζήτηση χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ανάγνωση τεχνικών προδιαγραφών ξενόγλωσσων εγχειριδίων καθώς και της συμμετοχής της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.

ΠΕ Περιβάλλοντος: Λόγω των αυξημένων αναγκών διενέργειας περιβαλλοντικών ελέγχων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, των συνεχώς αυξανόμενων αιτημάτων από δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά και τις καταγγελίες πολιτών για περιβαλλοντική όχληση και ρύπανση. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η αδειοδότηση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, η σύνταξη, παρακολούθηση και εφαρμογή κανονισμών και σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς και ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι μεταξύ άλλων αρμοδιότητες για την άσκηση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΠΕ, κλάδου Περιβάλλοντος ανέρχονται σήμερα σε εξήντα έξι (66) και οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε είκοσι εννέα (29).

Απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» ξένης γλώσσας για τη διαχείριση εργασιών που θα προκύπτουν από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και για τη μελέτη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: Για την ενίσχυση των υπηρεσιών του φορέα που έχουν συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες και απαιτούν διοικητική υποστήριξη και οι οποίες είναι επιφορτισμένες με πλήθος αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΤΕ κλαδου διοικητικού-Λογιστικού ανέρχονται σήμερα σε πενήντα δύο (52).

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας και η εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέσεις συναφούς αντικειμένου.

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας: Οι ειδικότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας που είναι απαραίτητες για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής είναι: α) Επόπτης Δημόσιας Υγιεινής για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, τις γνωματεύσεις για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον έλεγχο και τις δειγματοληψίες τροφίμων και β) Κοινωνικός Λειτουργός για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΤΕ, κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ανέρχονται σήμερα σε εβδομήντα (70).

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατηγορία ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας.

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων: Η συγκεκριμένη κατηγορία/κλάδος είναι απαραίτητη για την ενίσχυση τόσο των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όσο και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων κυρίως για την υποστήριξη της διενέργειας των ελέγχων τροφίμων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΤΕ, κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων ανέρχονται σήμερα σε είκοσι τέσσσερις (24), ενώ υπηρετούν μόλις είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι για την κάλυψη του συνόλου των αρμοδιοτήτων του φορέα μας σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Αττικής.

Απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» ξένης γλώσσας για τη διαχείριση εργασιών που θα προκύπτουν από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τη μελέτη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας: Υπάρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης Τεχνολόγων Γεωπονίας στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων, όπου εντοπίζεται το σύνολο σχεδόν της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της Περιφέρειας Αττικής.

Οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΤΕ, κλάδου Τεχνολόγων Γεωπονίας ανέρχονται σήμερα σε δεκαέξι (16).

Απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» ξένης γλώσσας για τη διαχείριση εργασιών που θα προκύπτουν από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τη μελέτη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΕ Μηχανικών: Για την ενίσχυση του δυναμικού των Διευθύνσεων που στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση του συνόλου των τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι ειδικότητες της κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών που κρίνονται απαραίτητες, όπως προκύπτει από το αντικείμενο των ως άνω υπηρεσιών καθώς και από τα αιτήματα στελέχωσης των επιμέρους υπηρεσιών που δέχεται η Διεύθυνσή μας, είναι οι εξής: α) Πολιτικός Μηχανικός β) Πολιτικός Μηχανικός Δουικών Έργων και γ) Μηχανικός Τοπογραφίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας, οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΤΕ, κλάδου Μηχανικών ανέρχονται σήμερα σε εβδομήντα έξι (76).

Απαραίτητη κρίνεται η «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας λόγω της υποβολής προτάσεων προς αναζήτηση χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ανάγνωση τεχνικών προδιαγραφών ξενόγλωσσων εγχειριδίων καθώς και της συμμετοχής της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.

ΔΕ Οδηγών: Πρωτίστως για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων και ιδίως για τις μετακινήσεις υπηρεσιακών παραγόντων που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου που διενεργούν αυτοψίες, καθώς και για την κάλυψη των έκτακτων μετακινήσεων λόγω επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών.

Οι κενές θέσεις στην κατηγορία ΔΕ, κλάδου Οδηγών ανέρχονται σήμερα σε εξήντα επτά (67).

Share.

Comments are closed.