Νέα προθεσμία για «εξαιρετικές» μετατάξεις –Πότε λήγει

0

Από παράταση σε παράταση οδηγούνται μετατάξεις συγκεκριμένων περιπτώσεων δημοσίων υπαλλήλων που προβλέφθηκαν μέσω ενός νόμου που κατά τα λεγόμενα του υπουργείου Εσωτερικών ήρθε να κλείσει κάθε «παραθυράκι» μετακινήσεων εκτός του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, αλλά άνοιξε… πόρτες παραμονής υπαλλήλων σε θέσεις που είχαν προεπιλέξει.

Ο λόγος για το νόμο 4829/2021 που μεταξύ άλλων προέβλεπε την «αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας» και ήρθε να εντάξει στο ενιαίο σύστημα μετακινήσεων ένα πλήθος δημόσιων φορέων που βρίσκονταν σε καθεστώς εξαίρεσης. Ταυτόχρονα, όμως έφερνε νέες εξαιρέσεις και σύμφωνα με αυτές «υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται, δύνανται, με αίτησή τους (…) να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων».

Αυτές οι μετατάξεις αφορούν ένα σύνολο φορέων που περιλαμβάνονται σε 9 παραγράφους (και πλήθος άλλων υποπεριπτώσεων) του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου (δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ). Αρχικά προβλεπόταν να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ωστόσο, με νεότερη εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε καταληκτική προθεσμία στις 14 Ιανουαρίου 2022, βάσει πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης που συμπεριλήφθηκε στο νόμο 4876/2021.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

*Αποκλειστικά οι πράξεις μετάταξης που δεν δημοσιεύτηκαν εντός των κατά περίπτωση οριζομένων προθεσμιών στις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021, δύνανται δυνάμει των νεώτερων διατάξεων να δημοσιευτούν ή να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης αποκλειστικά έως την Παρασκευή, 14η/1/2022.

*Πέραν των ως άνω πράξεων μετάταξης, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δύναται να καταρτιστούν και να αποσταλούν προς δημοσίευση πράξεις μετάταξης, εφόσον έχουν ήδη γνωμοδοτήσει ή αποφανθεί τα αρμόδια συλλογικά όργανα έως την 27η/12/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του αρ. 58 του ν. 4873/2021.

*Κατόπιν των ανωτέρω και σε απάντηση ερωτημάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

-Για τη διενέργεια των μετατάξεων βάσει των διατάξεων της περ. β της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 απαιτείται οπωσδήποτε η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ίδιας κατηγορίας και εργασιακής σχέσης σε υφιστάμενο κλάδο της Υπηρεσίας υποδοχής, για τον οποίο ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (Π.Δ. 50/2001). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των κενών οργανικών θέσεων, οι Υπηρεσίες δύνανται να προβούν σε ανακατανομή κενών θέσεων βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις για το σύνολο των αιτούντων υπαλλήλων, εφόσον και ο φορέας υποδοχής συναινεί στη μετάταξη αυτή.

Share.

Comments are closed.