Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΡΤ

0

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή του νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ Πληροφορικής

2 ΤΕ Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε./Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφ. Μεσογείων 432 – Αγία Παρασκευή, Αθήνα – Τ.Κ. 153 42, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού, υπόψη κ. Δήμητρας Κούβαλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 609 2420).

Share.

Comments are closed.