Οκτώ προσλήψεις στο δήμο Αμυνταίου

0

Με οκτώ νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, ο δήμος Αμυνταίου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί με την ίδια ειδικότητα στον Δήμο Αμυνταίου
  • Για τους υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων, το δίπλωμα που αναφέρεται ανωτέρω, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ελλείψει αυτού απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμυνταίου από την Τρίτη 18 Μαΐου έως και την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Share.

Comments are closed.