Παράταση συμβάσεων για 4.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

0

Συνεχίζεται για άλλους δώδεκα μήνες το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών τροποποιείται η με αριθ. οικ. 55932/1016/ 2-12-2016 (Β’ 3888) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄205) τροποποιείται ως εξής:

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’3888) απόφαση, όπως ισχύει.

Να σημειωθεί ότι το ύψος της δαπάνης  παραμένει στα 60 εκ. ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η κατανομή σε ετήσια βάση είναι έως  33 εκ. ευρώ για το έτος 2021, έως  25 εκ. ευρώ για το έτος 2022 και έως 2 εκ. ευρώ για το έτος 2023.

Share.

Comments are closed.