Ποια η σημασία ενός καταστατικού στην έναρξη εταιρείας;

0

Για να γίνει η έναρξη μιας επιχείρησης μορφής ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΜΚΕ κτλ, χρειάζεται η σύνταξη καταστατικού.

Το καταστατικό είναι ένα νομικό έγγραφο που ορίζει θέματα όπως τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, τις σχέσεις των μετόχων, τις ευθύνες του νόμιμου εκπροσώπου. Μέχρι πρόσφατα αυτό συντασσόταν από συμβολαιογράφο.

Γράφει η Τόνια Τσιρογιάννη

Η έναρξη μέσα από το ΓΕΜΗ (υπηρεσία μιας στάσης) διαθέτει καταστατικό τυποποιημένο για την αποφυγή  λαθών και παραλείψεων, γεγονός που διευκολύνει πολύ την εργασία των λογιστών.

Ωστόσο, ενέχει κινδύνους μη πληρότητας. Δηλαδή ένα καταστατικό μπορεί να ορίζει συγκεκριμένα πότε και πως γίνεται η λύση – εκκαθάριση της εταιρείας (ποσοστά εταίρων που πρέπει να συμφωνούν κτλ).  Μπορεί να περιγράφει διάφορες αμοιβές διαχειριστών και άλλα έξοδα. Δυνατότητα έναρξης υποκαταστημάτων. Θέματα που δεν περιλαμβάνεται σε ένα γενικό καταστατικό. Αυτά χρειάζεται να οριστούν συγκεκριμένα, δεδομένου των συνθηκών, τη δραστηριότητα της εταιρείας, τις ανάγκες των εταίρων.

Στην ουσία μιλάμε για μια εταιρική σύμβαση. Για όλους τους εμπλεκόμενους χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή και να μη στηριχθούμε στο τυποποιημένο καταστατικό. Αντιθέτως να προστεθούν όλα τα σημαντικά θέματα που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, για αποφυγή μελλοντικής ταλαιπωρίας και διαφωνιών μεταξύ των μετόχων / εταίρων και του νόμιμου εκπροσώπου. Η έναρξη μιας επιχείρησης δεν αποτελεί μόνο μια τυπική διαδικασία, αλλά θέλει προεργασία και την εμπλοκή των κατάλληλων συμβούλων.

Πηγή: logistismou.gr

Η Τόνια Τσιρογιάννη είναι Σύμβουλος & Business Coach ΜμΕ/Startups, accredited by ICF
+302114094901
www.stellarlight.gr
Linkedin Profile: Tonia Tsirogianni

Share.

Comments are closed.