Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν έξτρα έως 4.000 ευρώ τον Μάιο μετά την πληρωμή της Επιστρεπτέας 7

0

Διπλό "μποναμά" θα λάβουν τον Μάιο τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται περισσότερο απ΄ όλες τις άλλες, καθώς εκτός από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, θα ενισχυθούν και με επιπλέον ποσά έως 4.000 ευρώ, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Απρίλιο.

Η σχετική διάταξη που ενεργοποιεί το μέτρο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης αρχίζει την 1η Μαΐου, που σημαίνει η «αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού» θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα και μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Οι όροι καταβολής της ενίσχυσης, που περιλαμβάνουν τους δικαιούχους, τα ποσά της ενίσχυσης κ.λπ. λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες τα χαρακτηριστικά της έξτρα ειδικής αποζημίωσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Θα δοθεί στις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο.

Συγκεκριμένα. δικαιούχες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου. Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί, δεν θα επιστραφεί. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό της αποζημίωσης διαμορφώνεται ως εξής:

- 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.

- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.

- 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Η σχετική διάταξη που ενεργοποιεί την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, περιλαμβάνεται στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

«Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού». Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 911), όπως εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».

Share.

Comments are closed.