Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε εξωδικαστικά τις φορολογικές σας υποθέσεις

0

Πάνω από 2.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις έχουν γίνει από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στα διοικητικό δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί ξάφνιασε ακόμα και το οικονομικό επιτελείο το οποίο αποφάσισε για τρίτη
φορά να παρατείνει τις προθεσμίες έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Αν και το οικονομικό επιτελείο δεν έχει επίσημη ενημέρωση, καθότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα οι αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί αφορούν υποθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εφόσον επιλυθούν ωφελημένες
θα βγουν και οι δύο πλευρές.

Κάτι σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερα από τα ποσά που έχει καταλογίσει η Εφορία, ενώ το ελληνικό Δημόσιο θα προσθέσει στα ταμεία του σημαντικά ποσά τα οποία θα εισέπραττε ενδεχομένως έπειτα από αρκετό χρόνια εφόσον κέρδιζε την υπόθεση στα δικαστήρια ή εφόσον την έχανε θα πλήρωνε και τα δικαστικά έξοδα.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι πραγματοποιείται μια ουσιαστική αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων τα οποία έχουν κατακλυστεί από φορολογικές υποθέσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση μιας προσφυγής επιχείρησης στα διοικητικά δικαστήρια
χρειάζονται περισσότερα από 4,5 χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη ένα σημαντικό τμήμα των διαφορών θα μπορούσαν να επιλυθούν χωρίς προσφυγή στη Δικαιοσύνη με συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων.

Τα κίνητρα όμως για έναν τέτοιο συμβιβασμό συχνά απουσιάζουν. Αυτό οφείλεται στη νομοθεσία που διέπει
τους μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην περίπτωση των διοικητικών διαφορών.

Σύμφωνα με τον νόμο οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή
εξώδικης επίλυσης διαφορών.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά και τα ανάλογα δικαιολογητικά έγγραφα όπως διαφορετικά απορρίπτονται και επανεισάγονται στο
αρμόδιο δικαστήριο

1. Οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου

2. Τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής
προσφυγή με την τυχόν απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή τυχόν στοιχεία περί της σιωπηρής
απόρριψής της

3. Όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης

4. Τυχόν δικαστικέ αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της οικείας
διαφοράς

5. Στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου

6. Βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης

7. Η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου η οποία παρέχεται με ιδιωτικό
έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα συνυποβάλλονται επιπροσθέτως
τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου τους

8. Σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων του άρθρου 2 για την ορθότητα
και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικώνστοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής
με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης. Προκειμένου για δικηγόρους απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου
αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας

9. Το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής επιτρέπει την υποβολή των συμπληρωματικών της αίτησης
εγγράφων μέχρι την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε Τμήμα

Share.

Comments are closed.