Που θα απορροφηθούν 46.279 μόνιμοι υπάλληλοι τo 2021

0

Τον αριθμό των προσλήψεων και των φορέων που θα απορροφήσουν το μόνιμο προσωπικό μέχρι και το 2025, «αποκαλύπτει» το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Συνολικά 109.175 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο και 74.187 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, εντάσσονται στις εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου. Ειδικότερα, για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 32.870 προσλήψεις, εντός και εκτός κανόνα (σ.σ. μια πρόσληψη για κάθε μια αποχώρηση). Επιπλέον για φέτος, στις εκτιμήσεις των εκτός κανόνα προσλήψεων, συμπεριλαμβάνονται 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών και 2.909 προσλήψεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε αντικατάσταση αντίστοιχων έκτακτων θέσεων. Συνολικά λοιπόν οι νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του 2021 θα αγγίξουν τις 46.279.

Κανόνας 1 προς 1

Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βασίζεται για όλη την περίοδο στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), αναλογία που εφαρμόζεται ήδη από το 2019. Κύριες εξαιρέσεις στον κανόνα, αποτελούν οι προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η αντικατάσταση έκτακτου προσωπικού από τακτικό (με παράλληλη αντίστοιχη μείωση του έκτακτου προσωπικού, πχ. αναπληρωτές καθηγητές, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), καθώς και οι προσλήψεις για θέσεις με ειδικώς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (από ανταποδοτικά έσοδα, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ). Ειδικότερα, η κατανομή των προσλήψεων σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2021 και 2022, βασίζεται στον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να διαφοροποιηθούν σε σχέση με αυτές που τελικά θα πραγματοποιηθούν. Η κατανομή των προσλήψεων ανά φορέα, εντός των ορίων του ανώτατου συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού, αποφασίζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και με γνώμονα τις προτεραιότητες πολιτικής, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Η κατανομή αυτή, επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις των αποχωρήσεων και ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των μεταβαλλόμενων αναγκών και προτεραιοτήτων.

Επισημαίνεται ότι στις συνολικές προσλήψεις της περιόδου λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη θετικού υπολοίπου προς υλοποίηση από προηγούμενα έτη. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά προσλήψεων του κανόνα κατά την υλοποίηση, μεταφέρεται στο επόμενο έτος, προκειμένου κατά την περίοδο του ΜΠΔΣ να τηρείται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε συνολικό επίπεδο.

ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προσλήψεις 2021
Κεντρική Διοίκηση 27807
ΟΤΑ α και β βαθμού και Νομικά πρόσωπα ΟΤΑ 3.565
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 11
ΟΑΕΔ 8
Νομικά Πρόσωπα 629
ΔΕΚΟ 850
Βοήθεια στο Σπίτι 2.909
Σχολεία (εκπαιδευτικοί) 10.500
ΣΥΝΟΛΟ 46.279

Share.

Comments are closed.