Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Καλαβρύτων

0

Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους,
πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή
πύλη ermis.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ).
3. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.).
4. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτουν οι μήνες συνεχόμενης ανεργίας.
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας όπου να φαίνεται η αρχική ημερομηνία
κτήσης αυτής.
6. Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου με θεώρηση ότι είναι σε ισχύ η άδεια
της ομάδας Α’ της 1ης ειδικότητας και της 4ης ειδικότητας.
8. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
9. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας.
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
11. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ομάδες
αυξημένου κινδύνου και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
β) δεν έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους

γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί
να επιλέγει όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί
με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και 4) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για τις θέσεις
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρείται από το κώλυμα επειδή έχει εκτίσει την
ποινή του ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει
απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Share.

Comments are closed.