Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος – Οι ειδικότητες, τα προσόντα και η αίτηση

0

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος – Οι Ειδικότητες

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων, Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων, Διαχείριση υπολογιστικού νέφους, Διαχείριση δικτύων, Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, Διαχείριση προμηθειών, Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων, Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, υγείας, Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα, Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού, Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης, Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος – Τα προσόντα

Στα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θεσεων περιλαμβάνονται ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι. στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στην προκήρυξη. Ο τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επίσης ζητειται πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, αριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο και Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος – Οι Αιτησεις

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr  που είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00). Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης. Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι, θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο: Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών. Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων. Η διαδικασία της συνέντευξης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι σχετικές λεπτομέρειες (χώρος, χρόνος κ.λπ.) θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψηφίους. Τα ονόματα των επιτυχόντων ανά κωδικό θέσης και μέχρι του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr

Share.

Comments are closed.