Συστήνεται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών

0

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές) η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συστήνεται με το άρθρο  άρθρο 11 της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Συγκεκριμένα:

Σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές)

1. α) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η συνολική διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, ανατίθεται η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση της πλατφόρμας, σε μέχρι δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού.
Για τη λειτουργία και τις εγγραφές της πλατφόρμας, συντάσσεται και υποβάλλεται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Έκθεση Απολογισμού Πεπραγμένων, σύνοψη της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η Έκθεση Απολογισμού υποβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2021.
β) Σκοπός της πλατφόρμας είναι μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος:
βα) η καταχώριση και η δημοσιοποίηση των δράσεων και λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των εποπτευομένων από αυτό ν.π.δ.δ.,
ββ) ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. για την κάλυψη, μέσω δωρεών, των αναγκών και δράσεων των τελευταίων, οι οποίες καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτή και δημοσιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και
βγ) η διασφάλιση της διαφάνειας στον τομέα των υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεών, καθώς και των αντίστοιχων δωρητών.

γ) Το πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία ένα (1) μήνα μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας αρχίζουν η παραγωγική λειτουργία αυτής η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των στοιχείων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δημοσίου και των εποπτευόμενων ν.π.δ.δ. από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμας.
Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας, καταχωρίζονται στην πλατφόρμα και όλες οι υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2019 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

δ) Η πλατφόρμα διαλειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 (Α’ 185). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας και του πληροφοριακού συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ..

2. Στην πλατφόρμα, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, ανά Υπουργείο:

α) οι ανάγκες του οικείου Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ιδίως αυτές που αφορούν προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, καθώς και οι δράσεις τους που συνεπάγονται την κάλυψη τέτοιων αναγκών.

β) Οι δωρεές που συστήνονται για την κάλυψη των αναγκών της περ. α’, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και ειδικότερα αν είναι εκκρεμείς, αν έχουν ματαιωθεί ή αν έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση αποδοχής των δωρεών αυτών από το αρμόδιο όργανο, καθώς και τα στοιχεία των δωρητών.

γ) Οι δωρεές του Μητρώου Δωρεών που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης της περ. β’ της παρ. 6 για την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης της πλατφόρμας και σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, το Μητρώο Δωρεών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 καταργείται και όλες οι δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και οι δωρεές που συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών υπέρ του Δημοσίου, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με απόφαση του καθ’ ύλη αρμόδιου οργάνου, και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών που ανήκουν στην οργανωτική δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ), καταχωρίζονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της πλατφόρμας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 12 του ν. 4182/2013.

3. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει:

α) το Ευρετήριο Δράσεων ανά υπουργείο, στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 5, οι δράσεις και οι ανάγκες κάθε υπουργείου, καθώς και των εποπτευομένων από αυτό ν.π.δ.δ.. Στο Ευρετήριο Δράσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή του αντικειμένου κάθε επιμέρους δράσης ή ανάγκης ανά Υπουργείο, το ιστορικό κάθε δράσης ή ανάγκης, πληροφορίες για τη δωρεά με την οποία καλύφθηκε η συγκεκριμένη δράση ή ανάγκη, καθώς και τα στοιχεία του Δωρητή, β) Το Ευρετήριο Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα Υπουργεία, τα στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρμας σε κάθε υπουργείο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών της πλατφόρμας με τους υπαλλήλους αυτούς.

γ) Το Ευρετήριο Δωρεών, στο οποίο ευρετηριάζονται κατά Υπουργείο, Δράση, Δωρεά και Δωρητή, και καταχωρίζονται οι δωρεές προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ύψος κάθε δωρεάς και τη δράση ή την ειδικότερη ανάγκη που καλύφθηκε με αυτήν, τα στοιχεία του δωρητή, καθώς και στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας της δωρεάς από τα οποία προκύπτει αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για την κάλυψη της δράσης και από ποιόν, αν έχει γίνει αποδεκτή η δωρεά καθώς και τον αριθμό της απόφασης για την αποδοχή της, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με το αν η δωρεά έχει παραμείνει ανενεργή ή έχει ματαιωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η προσέλκυση άλλων ενδιαφερομένων για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.

δ) Το Ευρετήριο Δωρητών, στο οποίο καταχωρίζονται και ευρετηριάζονται με αλφαβητική σειρά, όσοι έχουν προβεί σε δωρεές προς το Δημόσιο και εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η επωνυμία, η έδρα τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Η επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. α) Οι χρήστες της πλατφόρμας αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ύστερα από προηγούμενη αυθεντικοποίηση, με χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στην έννοια των χρηστών περιλαμβάνονται νομικά πρόσωπα όπως ιδίως εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα και νομικές οντότητες εν γένει, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν αποδεδειγμένα με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου των ανωτέρω νομικών προσώπων.
Με την απόφαση της περ. β’ της παρ. 6, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της πλατφόρμας στις Ανεξάρτητες Αρχές και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να καθορίζονται οι διαχειριστές της, καθώς και να επεκτείνεται το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής αυτής μόνο για το περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης που προ βλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1, καθώς και για τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπέρ του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δωρεές που δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας και είναι προσβάσιμα σε όλους.
β) Από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας,τα αιτήματα των χρηστών με σκοπό την κάλυψη των δράσεων και αναγκών των υπουργείων και των ν.π.δ.δ. που προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 2, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί να υποβάλλονται από τους χρήστες της και αιτήματα ή προσφορές και για τη μέσω δωρεάς κάλυψη δράσεων και αναγκών των υπουργείων και των ν.π.δ.δ. που δεν είναι καταχωρισμένες σε αυτήν. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. β’ της παρ. 6, για την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης στην πλατφόρμα και σε φυσικά πρόσωπα, τα αιτήματα δωρεών σε υπουργεία και ν.π.δ.δ. από φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Αρμόδιος για τη διαχείριση, την τήρηση και λειτουργία της πλατφόρμας σε κάθε υπουργείο ορίζεται ο υπηρεσιακός Γραμματέας αυτού, ο οποίος μπορεί να αναθέτει σε μέχρι δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού, την καθημερινή ενημέρωση αυτής. Η ενημέρωση συνίσταται στην αρχική καταχώριση στην πλατφόρμα και σε κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορούν τις υπέρ των υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά ν.π.δ.δ. δωρεές, τα στοιχεία των αντίστοιχων δωρητών και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της πλατφόρμας, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης σε αυτήν ή παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων για τεχνικούς λόγους, τη συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρμας με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και τον συσχετισμό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που αφορούν όσα υποχρεωτικά καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.
β) Με όμοια απόφαση, μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος τήρησης της πλατφόρμας τα καταχωριστέα στοιχεία των υπέρ του Δημοσίου δωρεών, καθώς και τα καταχωριστέα στοιχεία των Δωρητών, οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, και να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, ύστερα από ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της πλατφόρμας, δικαίωμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναμης ανάκτησης των αποθηκευμένων σε αυτήν δεδομένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό κατά τρόπο σύμφωνο με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Share.

Comments are closed.