Τέσσερις προσλήψεις  στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

0

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, η εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με τους εξής τρόπους:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaacha@culture.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται 24 Μαΐου 2021.

Share.

Comments are closed.