Θεομηνίες: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για δημοσίους υπαλλήλους

0

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

«Δράσεις Βραχείας Αποκατάστασης μετά από Θεομηνίες σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού»

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους άνδρες και γυναίκες των Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και της κεντρικής
διοίκησης, καθώς και των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που συμβάλλουν στη βραχεία αποκατάσταση μετά από θεομηνία.

Κατηγορίες : ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ Τεχνικών. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υπάλληλοι ΔΕ άλλων κλάδων, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βραχεία
αποκατάσταση (όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι/ες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο της βραχείας αποκατάστασης μετά από μια καταστροφή, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στην πληγείσα περιοχή και τους πολίτες, να περισταλούν οι πόροι και οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και να μετριαστεί η μελλοντική διακινδύνευση καταστροφής.

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες

Θεματικές Ενότητες:

1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Διαχείριση Καταστροφών: Βασικές Έννοιες – Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτικές Βραχείας Αποκατάστασης
3. Αποτίμηση Ζημιών – Αποζημιώσεις
4. Ψυχολογικές Διαστάσεις κατά την Αποτίμηση Κινδύνων και Επιπτώσεων
5. Εκτίμηση Βλαβών – Επείγουσες Τεχνικές Επεμβάσεις – Αποκατάσταση Βλαβών Κτιρίων
6. Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Share.

Comments are closed.