Θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δ. Πετρούπολης

0

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη δυο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021 – 2022.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου Πετρούπολης.

Share.

Comments are closed.