Θέση εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

0

Με εργατοτεχνίτη ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 20 Ιανουαρίου 2022,  από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις                                                        

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • είτε αυτοπροσώπως
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας,

εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από 8 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουνίου 2021.

Share.

Comments are closed.