Θέση εργάτη στη ΔΕΗ Λαυρίου

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΥΠ (ΔΕΘΥΠ) που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : m.dededimou@dei.com.gr e.marouli@dei.com.gr και κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ Α.Ε./ ΔEΘΥΠ, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 11 Τ.Κ. 10431 – ΑΘΗΝΑ, υπόψιν κας Μαρούλη Ελένης Γραφείο 305 / 3ος όροφος, ή κας ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας 210 3355312 & 210 3355150).

Υποβολή αιτήσεων από 09/09/2020 έως 18/09/2020

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ Μ. τηλ. 210 3355150 και ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ τηλ.210 3355312

Share.

Comments are closed.