Τι θα γίνει με τα COCOS της Τράπεζας Πειραιώς

0

Η αύξηση της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς, όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει την τελική λύση για την Τράπεζα.

Η συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται ότι έχει την έγκριση από τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το διήμερα 12-13 Νοεμβρίου.

Το πιο πιθανό είναι πως δεν θα εγκριθεί η καταβολή των τόκων ύψους €163 εκατ. της Πειραιώς στο μετατρέψιμο ομολογο COCOS, που ανέρχεται σε €2,04 δισ. Η μετατροπή του συγκεκριμένου ομολόγου σε μετοχές, θα γίνει στην τιμή των €6 και έτσι η Τράπεζα Πειραιώς από 436 εκατομμύρια θα διαθέτε μετοχικό κεφάλαιο 803 εκατομμυρίων μετοχών.

Με τη διαδικασία της μετατροπής των Cocos σε μετοχές (λήγουν τον Δεκέμβριο του 2022), δεν θα προστεθουν νέα κεφάλαια, αλλά θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση των υφισταμένων. Αν η τράπεζα δεν καταβάλλει το ετήσιο ποσό των €163 εκατ. για τόκους, τότε αυτομάτως θα γίνει μετατροπή τους σε Cocos με τιμή €6 ανά μετοχή. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν σχετίζεται με κάποια ταμειακή "αιμορραγία" της Πειραιώς, η οποία διαθέτει μεγάλη κεφαλαιακή βάση, αλλά γίνεται καθαρά για λόγους κεφαλαιακούς.

Πρόκειται για μεταβατική λύση  έως την πλήρη ιδιωτικοποίηση της, ενώ είναι προφανές ότι θα υπάρξουν και διοικητικές αλλαγές με την προσθήκη τουλάχιστον 4 μελών από τον νέο πλειοψηφούντα μέτοχο, το ΤΧΣ (θα διαθέτει 5 μέλη). Αυτή τη στιγμή, το ΤΧΣ έχει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη το μάνατζμεν της τράπεζας υπό τον Χρήστο Μεγάλου, κάτι που ισχύει και για το σύνολο της αγοράς.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει ότι η άδεια του SSM για την πληρωμή των τόκων των CoCos δεν είναι βέβαιη λόγω της σύστασής του προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες για μη διανομή κεφαλαίων εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού. Τα Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα (CoCos) εκδόθηκαν από την Τράπεζα κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, δεν έχουν τακτή λήξη, έχουν ονομαστική αξία €2.040 εκατ, φέρουν προαιρετικό ετήσιο τοκομερίδιο 8% και κατέχονται όλα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, αυτά αναγνωρίζονται ως κεφάλαια CET1 και η πληρωμή του ετήσιου τοκομεριδίου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εκδότριας τράπεζας, η οποία έχει ασκήσει μια φορά το δικαίωμα μη πληρωμής, το 2018, ενώ έχει καταβάλει τρία ετήσια τοκομερίδια. Εκτός της δυνατότητας πληρωμής σε μετρητά, υφίσταται επιλογή για πληρωμή με έκδοση νέων μετοχών με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Τράπεζας. Το κανονιστικό πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας που διέπει την Τράπεζα προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση του εποπτικού φορέα (ΕΚΤ/SSM) για οποιαδήποτε πληρωμή σχετιζόμενη με τα CoCos.

Η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτημα στον SSM προκειμένου να της επιτραπεί η πληρωμή σε μετρητά των ετήσιων τόκων ύψους €165 εκατ, οι οποίοι είναι καταβλητέοι στις 2 Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των CoCos, σε περίπτωση που ο τόκος δεν καταβληθεί για δεύτερη φορά, τότε τα αξιόγραφα αυτά μετατρέπονται σε κοινές μετοχές της εκδότριας επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα €6 ανά μετοχή). Το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας από το 26,4% σήμερα στο 61,3%. Η απόφαση του επόπτη αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2020.

Η κεφαλαιακή επίπτωση από την πληρωμή των τόκων σε μετρητά (περίπου 40 μονάδες βάσης) μπορεί να απορροφηθεί από την Τράπεζα, με δεδομένο ότι διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαίων ανερχόμενο στο 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης για το 2020 11,25%. Παραταύτα, η άδεια του επόπτη δεν είναι βέβαιη λόγω της σύστασής του προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες για μη διανομή κεφαλαίων εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η Τράπεζα ενημερώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε εποπτική εντολή για αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις. Η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 27 Οκτωβρίου 2020 ότι δεν υπάρχει δική της απόφαση να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον. Η τράπεζα στην ανακοίνωσ της, καταλήγοντας τονίζει ότι "η ισχυρή πορεία των θεμελιωδών της, τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα όσο και με την κεφαλαιακή της επάρκεια αλλά και την ποιότητα δανείων, συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Τράπεζα θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2020 εντός του Νοεμβρίου 2020"..

Λουκάς Γεωργιάδης

Share.

Comments are closed.