Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δημοσίου

0

Την έναρξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την υποστήριξη έργων ενεργειακής απόδοσης στα ιδιόκτητα κτήρια του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα σηματοδοτεί η από 22/12/2020 σύμβαση που υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.Δημήτριο Σταμάτη και εκ μέρους της ΕυρωπαϊκήςΤράπεζας Επενδύσεων από τον κ.Ιωάννη Καλτσά.

Το μακρόπνοο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη χορήγηση επενδυτικών δανείων σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε συμπράξεις αυτών σ

ε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΤΠΔ. και της ΕΤΕπ.

Στηρίζοντας το βασικό σκοπό του προγράμματος, που είναι η συμβολή στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, το ΤΠΔ εξακολουθεί να εκπληρώνει με συνέπεια το σημαίνοντα θεσμικό ρόλο του ως οργανισμός οικονομικής διαχείρισης και στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, πάντα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Share.

Comments are closed.