ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για θέματα αδειών υπαλλήλων των ΟΤΑ

0

Διευκρινιστική εγκύκλιο για θέματα αδειών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης   και παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους εξέδωσε  το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τις ομοίου περιεχομένου ρυθμίσεις του ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκαν και πλέον ισχύουν με το άρθρο 47 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους.

Η εγκύκλιος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορά άδειες και διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, στο δεύτερο περιλαμβάνονται οι άδειες που δικαιούται το  προσωπικό με σχέση ΙΔΟΧ και στο τρίτο κεφάλαιο παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους.
Διευκρινίζεται, ότι στο τρίτο κεφάλαιο, δεν περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις, ωστόσο λόγω του διορισμού μεγάλου αριθμού νέων υπαλλήλων στους φορείς των ΟΤΑ α βαθμού το τελευταίο διάστημα, ιδίως μέσω της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ και της αποστολής πλήθους σχετικών ερωτημάτων, το υπουργείο έκρινε σκόπιμο να παρασχεθούν εκ νέου οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος

Share.

Comments are closed.