Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Κατατέθηκε η τροπολογία για δημόσιο, ιδιωτικό τομέα -Τι προβλέπει

0

Στη Βουλή κατατέθηκε πριν από λίγο η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης: Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις:

2.α. Εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά του κορωνοϊού, όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό):
– των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία,
– των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας [διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)].
β. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
γ. Επέρχεται, στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εμβολιασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης:
– επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, χωρίς καταβολή αποδοχών, στην περίπτωση εργαζομένων στον δημόσιο τομέα η οποία αίρεται με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
– υποχρέωση στον εργοδότη, σε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου που προσέρχεται στον χώρο εργασίας, χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλασσομένου από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.
Επιβάλλεται στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των προαναφερομένων, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
δ. Με κ.υ.α. δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
ε. Επαναξιολογείται η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού έως την 31η.10.2021.

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και τριών (3) μηνών, στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων, εφόσον προσκομίσει τα οριζόμενα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2650/10.4.2020 κ.υ.α.).
β. Δεν δύναται να υπερβαίνει ο ανώτατος αριθμός του, προς πρόσληψη.

Share.

Comments are closed.