Ζητείται Έλληνας Δικαστής για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Στην δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να καταλάβουν θέση Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4297/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασης.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527,
Αθήνα) και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου, η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η
γνώση ξένων γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του έργο.
3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikastes@justice.gov.gr.
4. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση.

Share.

Comments are closed.