14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας

0

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 3/2/2021 μέχρι και
5/2/2021 , μέχρι την 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημ Βλάχου 30, Νάουσα,
59200 ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η αίτηση των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα και της αστυνομικής ταυτότητας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Share.

Comments are closed.