169 μονιμες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Με 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Ζητούνται υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – 37 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ κατεύθυνσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 39 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – 93 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ

Πεδία απασχόλησης

Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ , ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ XHMIKOI MHXANIKOI ΠΕ).

Το υπόψη προσωπικό ανάλογα με το πεδίο ευθύνης του, θα μελετά, σχεδιάζει, και θα υλοποιεί Έργα-Βελτιώσεις-Αναβαθμίσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη και την αποτίμηση του αποτελέσματος. Θα συντονίζει, προγραμματίζει, αξιολογεί την παραγωγική διαδικασία και το αποτέλεσμά της, ως προς τους τιθέμενους στόχους και σε περίπτωση αποκλίσεων θα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. Θα σχεδιάζει, συντονίζει και θα υλοποιεί με την Ομάδα του τις εργασίες Συντήρησης ώστε το αποτέλεσμα αυτής να είναι εντός του στόχου όσον αφορά στην χρονική διάρκεια εκτέλεσης, στον προϋπολογισμό, καθώς και στην αξιόπιστη, στη συνέχεια, λειτουργία του εξοπλισμού. Επίσης, θα προτείνει και εκτελεί εργασίες που συμβάλλουν στην βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας, θα ενημερώνει την Ομάδα του και την Ιεραρχία για τεχνικές πληροφορίες αρμοδιότητάς του, θα χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, θα επεξεργάζεται και θα αξιολογεί λειτουργικά δεδομένα και παρατηρήσεις, φροντίζοντας για την εξασφάλιση – μεγιστοποίηση των τριών βασικών στόχων της παραγωγικής διαδικασίας: την Ασφάλεια, την Περιβαλλοντική συμβατότητα και τη Βελτιστοποίηση της Παραγωγής.

Προσωπικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ). Το υπόψη προσωπικό θα εκτελεί τεχνικές εργασίες επί των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Μονάδων Παραγωγής, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα. Θα εκτελεί χειρισμούς, θα παρακολουθεί την λειτουργία τους και θα επιτηρεί, μέσω συστημάτων και οργάνων ελέγχου, στο πλαίσιο της ειδικότητάς του. Θα ενημερώνει την Ιεραρχία του για τυχόν αποκλίσεις και ανωμαλίες της διεργασίας που ελέγχει ή θα εκτελεί αυτόνομα προκαθορισμένες τεχνικές επεμβάσεις και χειρισμούς στα όρια της ευθύνης του. Θα εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση ή θα συμμετέχει σε εργασίες συντήρησης της εγκατάστασης σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες, τις οδηγίες του κατασκευαστή, και τις βέλτιστες τεχνικές, λαμβάνοντας, όποτε κριθεί απαραίτητο, τις αντίστοιχες οδηγίες από την Ιεραρχία. Θα ενημερώνεται και μελετά συνεχώς την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού για μπορεί να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη και για να αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του ανέλιξη. Θα συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθησης των λειτουργικών μεγεθών, παραμέτρων και συμβάντων και θα κάνει τεχνικές εκθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και υπηρεσιακές ρυθμίσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, πρέπει: 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη ΔΕΗ Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.dei.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2021, οι υποψήφιοι εισέρχονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων της ΔΕΗ επιλέγοντας τη σχετική σήμανση «Προκήρυξη 1/2021» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ (www.dei.gr). Ακολούθως, οι υποψήφιοι επιλέγουν «‘Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ» για την εγγραφή τους στην Εφαρμογή Προσλήψεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ/Taxisnet). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι υποψήφιοι συνδέονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων επιλέγοντας «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ».

Share.

Comments are closed.