2 θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Ηπέιρου

0

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει
τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΕ), με σειρά προτίμησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας
της Περιφέρειας Ηπείρου και στην ιστοσελίδα της, ήτοι από 17 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου
2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν.
1599/1986).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου(www.php.gov.gr) όπου θα αναρτηθεί και η
παρούσα ανακοίνωση.

Share.

Comments are closed.