2 θέσεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Κορυδαλλού

0

Ο Δήμος Κορυδαλλού, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα: δύο (2) Εργατών Καθαριότητας , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του ΟΑΠ, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωναιού.

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία),
 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα
 Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης:

H παρούσα Ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης και
Πολιτισμού, στην ιστοσελίδα του ΟΑΠ (www.oapkorydallos.gr) και στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του
Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Σολωμού 2-4, πληροφορίες στα τηλ. 210.4944364-5).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλ. ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: oap.oikonomiko@korydallos.gr, με θέμα:

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλ. από Δευτέρα
08.02.2021 έως και Παρασκευή 12.02.2021 και ώρα 13:00.

Share.

Comments are closed.