25 θέσεις εργασίας στο κτήμα Τατοΐου

0

To υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου – Προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου» με ID Δράσης 16875 και Κ.Ε. 2021ΤΑ01400006, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.