3 προσλήψεις στην περιφέρεια Κρήτης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου covid-19 της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαφάνειας της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα
ανακοίνωση αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας (Περιφέρεια
Κρήτης –Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail : info@crete.gov.gr). Πληροφορίες θα
δίνονται από τα τηλέφωνα 2813400366, 2813400361 (Νεονάκη Χαριστή).

Share.

Comments are closed.