366 θέσεις εργασίας εξπρές στο Δήμο Αθηναίων – Αιτήσεις εως την Παρασκευή

0

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων εξήντα έξι (366) ατόμων , χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.COVID-19.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 16
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 7
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) μήνες 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 6
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 4
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 18
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 14
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) Τέσσερις (4) μήνες 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 20
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Τέσσερις (4) μήνες 63
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) Τέσσερις (4) μήνες 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 41
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) Τέσσερις (4) μήνες 76
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 17
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 22

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας (επιπροσθέτως για τις θέσεις οδηγών φωτοαντίγραφο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και για τις θέσεις χειριστών άδεια άσκησης επαγγέλματος) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
  2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  3. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης)
  4. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Share.

Comments are closed.