4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καστοριάς

0

Γνωστοποιείται η άµεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την αντιµετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξηµένων αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19,

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των
συνηµµένων δικαιολογητικών, έως και τις 10-02-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την
εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας), ως ακολούθως:

1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο vasiliou@kastoria.gov.gr ή
spapadopoulou@kastoria.gov.gr ή

2. Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου µας (Σκαπέρδειο ∆ηµοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100
Επισηµαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που
φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και σχολικές µονάδες, των οποίων η
λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.

Share.

Comments are closed.