40 θέσεις εργάτών στο Δήμο Αλίμου

0

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικα θα προσληφθούν: 23 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων), 8 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ+Ε (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΔΕ Οδηγών [Δ΄ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σαρώθρου), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455, Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Αγοραστοπούλου Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2008063-8065).

Share.

Comments are closed.