8 θέσεις εργασίας στο Δ. Ν. Προποντίδας

0

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων Ειδικότητας «Εργάτες/τριες καθαριότητας εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)» για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι/φιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας τεσσάρων εργάσιμων ημερών, από σήμερα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Άννας (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.