90 θέσεις στο Πανεπιστημιο Πατρών

0

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας, και συγκεκριµένα του εξής αριθµού ατόµων, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

90 ΥΕ Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν. 4440/2016, 64 του Ν. 4590/2019 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Share.

Comments are closed.