93 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Βαρβάρα

0

H ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆ηµοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί χοροί, Θεατρικό Εργαστήρι), µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, συνολικού αριθµού ενενήντα τριών (93) ατόµων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 65ο. Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν συµµετοχή συµπληρώνοντας αίτηση.

Έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση σε µία (1) µόνο θέση: Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βιογραφικό Σηµείωµα. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆ 50/2001). 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο, η οποία θα πρέπει να έχει επιµερισµένα τα διδακτικά έτη σε ακαδηµαϊκά (πχ 2019-2020) . Προϋπηρεσία γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης. Ως διδακτική εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στα Μουσικά Ιδρύµατα, Σχολές Χορού, Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης , εποπτείας Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και θα υποβάλλεται στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.30 π.µ. µέχρι 14.30 µ.µ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β: Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, Αγία Βαρβάρα από 27/8/2021 έως 5/9/2021,  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 10.00 έως 14.00 (τηλέφωνο επικοινωνίας : 210.5697223-4 εσωτ. 1).

Share.

Comments are closed.