98 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

0

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου (COVID 19) και απειλής της δημόσιας υγείας, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 24 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών
  • 32 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • 19 ΔΕ Οδηγών
  • 6 ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής
  • 13 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • 1 ΤΕ Πληροφορικής
  • 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5 ) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης ήτοι : από 5-2-2021 μέχρι 9-2-2021 και ώρα 15.00΄. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 67952(1802)4-2-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddioik@pkm.gov.gr ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (e-mail) ΑΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :

1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ddioik@pkm.gov.gr

Για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΚΜ
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, γ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΚΜ δ)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ε)ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tapy@imathia.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις: α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
3 Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
dioikisi@Kilkis.pkm.gov.gr ή oikonomiko@.kilkis.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις: α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@pella.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
5.Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
dioikitikon@pieria.pkm.gov.gr ή tapy@pieria.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
6. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimitriadou@serres.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
7. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: srokanas@halkidiki.gov.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ γ)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Share.

Comments are closed.