Προσλήψεις 8 ατόμων στον ΟΠΕΚΑ

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, του Νομού Αττικής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, 64 του Ν.4590/2019 και άρθρο όγδοο του
Ν. 4506/2017)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
της υπηρεσίας μας (www.opeka.gr ) και να ενημερωθεί αυθημερόν το ΑΣΕΠ είτε στο
e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 2106467728 ή 213 1319188 προκειμένου να την
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα
απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να
δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με το οικείο παράρτημα να γίνει και στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Share.

Comments are closed.