Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών ΓΕΜΗ στον ΕΟΠΠΥ

0

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών ΓΕΜΗ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

1. Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Κέντρο μηχανογραφικής επεξεργασίας συνταγών ΚΜΕΣ» του ΕΟΠΠΥ, οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ):
α) η διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ», προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο φαρμακευτικών εταιρειών που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ με τις πάσης φύσεως μεταβολές των φαρμακευτικών εταιρειών, όπως, ενδεικτικά εξαγορά, συγχώνευση μετονομασία κ.λπ. για τον ορθό υπολογισμό και καταλογισμό των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε φαρμακευτική εταιρία, στα πλαίσια εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), σύμφωνα με η κείμενη νομοθεσία, β) η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ», προκειμένου να καθίσταται δυνατή από το πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, αναζήτηση και ταυτοποίηση φαρμακευτικών εταιρειών βάσει του ΑΦΜ της εταιρείας για την παρακολούθηση των οφειλών τους προς τον ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών της παρ. 1 διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Ο ΕΟΠΥΥ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Share.

Comments are closed.