Κινδυνεύει το κυπριακό χαλούμι από το βουλγαρικό «Bbqloumi»; – Τι απεφάνθη δικαστήριο στην ΕΕ

0

Το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλούμι» είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης HALLOUMI, το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά. Το συλλογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας ειδικός τύπος σήματος της ΕΕ, το οποίο είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Βασιζόμενος στο εν λόγω συλλογικό σήμα, ο δικαιούχος του άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εικονιστικού σημείου που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο «BBQLOUMI», η οποία ζητήθηκε από τη βουλγαρική εταιρία M. J. Dairies Eood, μεταξύ άλλων, για προϊόντα όπως τυριά, εκχυλίσματα κρέατος, τρόφιμα με γεύση τυριού και υπηρεσίες εστίασης.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αιτήσεις καταχωρίσεως σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την ανακοπή με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίστατο για τους καταναλωτές κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του εικονιστικού σημείου «BBQLOUMI» και του προγενέστερου συλλογικού σήματος HALLOUMI. Η δικαιούχος ένωση προσέβαλε την απόφαση του EUIPO ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο, αφού διαπίστωσε ότι το σήμα HALLOUMI είχε ασθενή διακριτικό χαρακτήρα καθότι ο όρος «χαλούμι» προσδιορίζει συγκεκριμένο είδος τυριού, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο κίνδυνος συγχύσεως .

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της κυπριακής ένωσης κρίνοντας ότι το EUIPO ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων.

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, καταρχάς, ότι ο κίνδυνος συγχύσεως προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιπαρατιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια. Όσον αφορά τη σύγκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως ως προς τα «εκχυλίσματα κρέατος» και τις υπηρεσίες εστίασης, τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα. Αντιθέτως, όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, όπως τα τυριά, τα οποία είναι παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με τα προϊόντα που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι αμφότερα τα αντιπαρατιθέμενα σημεία περιλαμβάνουν το στοιχείο «loumi», το οποίο έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα για μεγάλο μέρος του ενδιαφερόμενου κοινού που θα το αντιληφθεί ενδεχομένως ως αναφερόμενο στο τυρί χαλούμι. Δεδομένου ότι η προσοχή του κοινού θα εστιάσει περισσότερο στο πρώτο συνθετικό του λεκτικού αυτού στοιχείου, δηλαδή στο «bbq», λόγω της θέσης του, παρά στο δεύτερο συνθετικό «loumi», το τελευταίο συμβάλλει ελάχιστα στον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε επίσης ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως για το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά την εμπορική προέλευση των προϊόντων που φέρουν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση. Πράγματι, ακόμη και αν οι καταναλωτές εστιάσουν την προσοχή τους στο στοιχείο «loumi», πράγμα απίθανο δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το δεύτερο συνθετικό, και εκλάβουν το εικονιστικό στοιχείο ως ενδεχόμενη αναφορά σε τυρί χαλούμι ψημένο σε μπάρμπεκιου, δεν πρόκειται να συσχετίσουν τα δύο σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσουν στην ακραία περίπτωση το προγενέστερο σήμα με το τυρί χαλούμι, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας.

Share.

Comments are closed.