Νέα υπουργική απόφαση για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

0

Νέα υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου, και τίθενται ειδικότεροι κανόνες και υποχρεώσεις στους φορείς κατά την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, κοινοποίησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

Α. Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Με την επιφύλαξη των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που παρέχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
Οι φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ, της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) έχει ως βασική αποστολή – μεταξύ άλλων – τη διάθεση των υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και τη διασφάλιση της εναρμόνισης των υπηρεσιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Η υποχρέωση αυτή, που αποτυπώνεται και στο άρθρο 23 του ν. 4727/2020, αφορά τόσο στον σχεδιασμό νέων όσο και στην παροχή υφιστάμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, εκπληρώνεται, δε, μέσα από τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.
Για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ οι ανωτέρω φορείς ακολουθούν τους τεχνικούς και σχεδιαστικούς κανόνες που αναφέρονται στις παραγράφους Ε και ΣΤ που ακολουθούν.
Εφόσον οι φορείς αυτοί παρέχουν τις υφιστάμενες ή/και τυχόν νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας δικές τους υποδομές και εφαρμογές, οφείλουν επιπλέον:
α) να μην παρουσιάζουν αναλυτικά την υπηρεσία στην ιστοσελίδα τους, αλλά να παραπέμπουν στην πρότυπη περιγραφή της υπηρεσίας στην ΕΨΠ. Για την διευκόλυνση της παραπομπής, στην ΕΨΠ έχει υλοποιηθεί ομαδοποίηση των υπηρεσιών κάθε φορέα με βάση τα γεγονότα ζωής της ΕΨΠ. Οι Φορείς μπορούν να παραπέμπουν από την ιστοσελίδα τους στην διεύθυνση https://www.gov.gr/org/<domainname> όπου παρουσιάζονται όλες οι ψηφιακές τους υπηρεσίες. Στο παράρτημα Α παρουσιάζονται όλοι οι σύνδεσμοι που οδηγούν στις ψηφιακές υπηρεσίες κάθε φορέα.
β) να υλοποιούν τις υπηρεσίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διακριτή η είσοδος του συναλλασσόμενου σε κάθε υπηρεσία, να προκύπτει δηλαδή διαφορετικός σύνδεσμος (link) ανά υπηρεσία.

B. Στοιχεία υπηρεσίας που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Οι Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr. Στην αίτηση ο φορέας γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, e-mail, θέση στον φορέα) του υπαλλήλου αρμόδιου για τη συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ (υπεύθυνος επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να είναι ένας ανά φορέα ή ανά ψηφιακή δημόσια υπηρεσία. Για τα Υπουργεία υπεύθυνος επικοινωνίας μπορεί να ορίζεται υπάλληλος ή ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 9 του ν. 4727/2020. Επίσης γνωστοποιεί τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όνομα της νέας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας.
2. Σύντομη περιγραφή της.
3. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (εφόσον έχει εκδοθεί) που αφορά την ψηφιακή δημόσια υπηρεσία.
4. Σύνδεσμος «Επικοινωνία» με τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, ώστε να απευθύνονται οι συναλλασσόμενοι-χρήστες της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν κάποιο αίτημα υποστήριξης. Κάθε φορέας που παρέχει ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες οφείλει να διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης των χρηστών. Εφόσον δεν διαθέτει ο ίδιος τέτοια υπηρεσία, μπορεί να ενταχθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΨΠ (support.gov.gr).
5. Σύνδεσμος «Εγχειρίδιο Χρήσης» με αναρτημένο εγχειρίδιο περιγραφής της διαδικασίας, όπως αυτή θα εκτελείται στην εφαρμογή.
6. Σύνδεσμος «Συχνές ερωτήσεις» με αναρτημένες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.
7. Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις» με χρήσιμες ανακοινώσεις για τους συναλλασσόμενους-χρήστες της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας.
8. Στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακά υπευθύνου και του τεχνικά υπευθύνου.
9. Τον κωδικό της διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών https://reg-diavlos.gov.gr/ αν η διαδικασία έχει ήδη καταχωρισθεί στο Μητρώο.
Υπόδειγμα της αίτησης παρουσιάζεται στο παράρτημα Β.

Γ. Υποχρεώσεις σχετικά με τις υφιστάμενες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης διαδικασίας που παρουσιάζεται ήδη στην ΕΨΠ.
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr την Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ για κάθε αλλαγή που συντελείται στο περιεχόμενο της αναρτημένης στην ΕΨΠ ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιροποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στις εν λόγω αλλαγές περιλαμβάνονται συν τοις άλλοις η λήξη παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας, η πρόσκαιρη διακοπή λόγω συντήρησης ή δυσλειτουργίας, τυχόν εναλλακτικές οδοί εξυπηρέτησης, και η επαναλειτουργία της υπηρεσίας, τεχνικές και επιχειρησιακές αλλαγές, και αλλαγές στα στοιχεία της υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο Β, ιδίως στα στοιχεία υπευθύνων επικοινωνίας.

Δ. Υποχρεώσεις σχετικά με τις νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση govgrservices@mindigital.gr για κάθε νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία που προτίθενται να υλοποιήσουν. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία της παρ. Β.

Ε. Τεχνικοί κανόνες

1. Κάθε ψηφιακή δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσω υπερσυνδέσμου με κατάληξη gov.gr.

2. Για την πρόσβαση των συναλλασσόμενων-χρηστών των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, ο φορέας χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 που παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 762).

3. Για την πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων των φορέων κατά την παροχή των υπηρεσιών, χρησιμοποιείται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών δημόσιας διοίκησης oAuth2.0PA, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4727/2020, οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες τους με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και σε κάθε περίπτωση μέσα από τα κυβερνητικά νέφη του άρθρου 87 του ν. 4727/2020.

5. Όπου η κείμενη νομοθεσία απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών, αυτά αντικαθίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω διασύνδεσης συστημένων και μέσω χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Κατά την υλοποίηση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται οι θυρίδες της ΕΨΠ που δημιουργούνται για τους φορείς του δημόσιου τομέα. Εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει θυρίδα, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

ΣΤ. Σχεδιαστικοί κανόνες

1. Κατά τον σχεδιασμό νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν τον οδηγό σχεδίασης στον σύνδεσμο https://guide.services.gov.gr, καθώς και τους οδηγούς παρουσίασης υπηρεσίας, συγγραφής περιεχομένου και χρήσης λογοτύπου που παρουσιάζονται στον σύνδεσμο https://foreis.services.gov.gr.

2. Ο σχεδιασμός των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ευχρηστίας, ασφάλειας, παρουσίασης και υποστήριξης που προβλέπονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Παράρτημα Γ).
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση μεταφοράς πλατφορμών και υπερσυνδέσμων στην ΕΨΠ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4727/2020, εκπληρώνεται με την τήρηση των τεχνικών κανόνων της παραγράφου Ε της παρούσας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε αυτή τη φάση ανάπτυξης η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παρέχει υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας και επομένως δεν παρουσιάζονται υπηρεσίες Δήμων, Νοσοκομείων κ.ά., δηλαδή Υπηρεσιών που έχουν χωρική αρμοδιότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ήδη ενταχθεί.

Share.

Comments are closed.