Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

0

Με εργάτες αποθήκης ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • Να είναι Έλληνες πολίτες

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στα γραφεία της.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από Τρίτη 18.05.2021 έως και Δεύτερα 24.05.2021.

Share.

Comments are closed.