Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών

0

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων, ενημερώνουμε τους δανειολήπτες μας, ότι από την Πέμπτη 16/12/2021 ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή σε περίπου 59.000 συνεπείς δανειολήπτες - υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα, τιτλοποιημένων και μη, του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού τόκων για το α' εξάμηνο του 2021.

Το μέτρο της επιβράβευσης προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεώς του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.&Δ. Το Ταμείο απευθύνει έκκληση στους δανειολήπτες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον ΙΒΑΝ αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, να προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr). Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Share.

Comments are closed.