Δημόσιο: Ηλεκτρονική Διακίνηση 150.000 εγγράφων

0

Εγκύκλιο για την ηλεκτρονική διακίνηση 150.000 εγγράφων εξέδωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για το έργο:

Αντικείμενο του είναι:

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ). Για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Εξαιρούνται δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

Στο έργο προβλέπεται η διάθεση 150.000 εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους.

Η διάθεση, όμως, των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακών πιστοποιητικών) για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς ξεκινά σήμερα 16/9.

Η διαδικασία για τον ορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και την επακόλουθη έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής θα υλοποιηθεί με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (Κεντρικό ΣΗΔΕ Διαχείρισης).

Share.

Comments are closed.